Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Herkkyydellä toiminimen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.8.2019 

.

Rekisterinpitäjä

Toiminimi Herkkyydellä/ Hanna Levaniemi

Koskenväylä 6, 42300 Jämsänkoski

.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hanna Levaniemi, herkkyydella@gmail.com, 0400409730

.

Rekisterin nimi

Toiminimi Herkkyydellä asiakas- ja markkinointirekisteri

.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja kerätään rekisteriin, jotta tiedetään, keitä asiakkaat ovat, miten heidät tavoittaa ja muut tiedot, jotka liittyvät välittömään hoito- tai terapiatoimintoihin.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • toiminnan toteuttaminen esim. hoidon suunnittelu/toteutus/arviointi
  • yhteydenpito asiakkaisiin
  • markkinointi

.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä muut asiakassuhteeseen ja hoitoon liittyvät tiedot.

Asiakastiedot käydään läpi puolen vuoden välein. Jos asiakas ei ole käynyt puoleen vuoteen hoidossa, tiedot hävitetään. 

.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käytetään vain Herkkyydellä asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tietokantojen käyttöoikeudet ja salasanat pysyvät salassa ja vain rekisterinpitäjän hallussa. 

.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä sekä henkilötietojen tietojen poistamista rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen herkkyydella@gmail.com

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).